Aktualności :: Listopad 2014 - Trening Zastępowania Agresji (ART)


Jest to polska adaptacja treningu opracowanego przez A. Goldsteina i B. Glicka oraz współpracowników z Instytutu Badań nad Agresją Uniwersytetu w Syracuse USA. Podstawą treningu TZA jest przekonanie, że agresywne dzieci, młodzież i dorośli wykazują wiele braków w umiejętnościach interpersonalnych i planowaniu swoich sytuacji społecznych co znacząco przyczynia się do ich agresywnego zachowywania się. Trening Zastępowania Agresji zaliczany jest do grupy metod poznawczo-behawioralnych, polegających na tym, że dokonując poznawczej analizy sytuacji, w której się znajdował lub znajduje uczestnik treningu, oraz wykorzystując umiejętności modelowania i system pozytywnych wzmocnień, dokonuje zmiany w swoim zachowaniu.

ADRESACI SZKOLENIA:

Jest to warsztat dla wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, nauczycieli pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, policjantów, pracowników służb więziennych, wolontariuszy w/w placówek i innych osób zainteresowanych pracą z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi przejawiającymi wzmożony poziom agresywności.

Więcej o treningu: (plik do pobrania...)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Zewnętrzne i wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego -- 21 - 22 listopada 2013 roku w Zielonej Górze.

Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział w Zielonej Górze i Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod hasłem:

Zewnętrzne i wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego,
21 - 22 listopada 2013 roku w Zielonej Górze.


Program konferencji: (plik do pobrania...)

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym:
  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
  • Urzędu Miasta Zielona Góra

Tematem przewodnim konferencji będzie bezpieczeństwo, dokładniej zewnętrzne wewnętrzne aspekty bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego. (Więcej...)

Dyżury dla mieszkańców

Udzielana pomoc i porada jest bezpłatna. Działalność jest dofinansowana ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra. (więcej - plik do pobrania...)

Stowarzyszenie Penitencjarne "Patronat"

"Patronat" jest organizacją non-profit, ujętą w rejestrze organizacji pożytku publicznego, z siedzibą główną w Warszawie - KRS 0000107241.

W skład Stowarzyszenia Penitencjarnego "Patronat" wchodzi sześć organizacji oddziałowych w: Białymstoku, Gdańsku (z siedzibą w Sopocie), Olsztynie, Piasecznie, Warszawie, Zielonej Górze.

Nasza pomoc kierowana jest do:
  • rodzin osób pozbawionych wolności,
  • dzieci skazanych,
  • osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • tymczasowo aresztowanych i skazanych przebywający w zakładzie karnym,
  • zwolnionych z zakładów karnych i aresztów śledczych,
  • klientów opieki sądowej,
  • osób bezdomnych, bądź zagrożonych bezdomnością,
  • osób, które mogą uniknąć więzienia (są w trakcie postępowania procesowego).